НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
22.08.2016г. 08:07:23
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1878 / 18.07.2016 година, представляващ дворно място с площ от 504 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ІV - 151 от квартал 27 по плана на квартал Калугерица, съставляващ поземлен имот с идентификатор 36597.502.421 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
19.08.2016г. 10:18:03
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че в стая 303 на Общинска администрация е изложен проект за изменение
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Празник св. Пантелеймон
Честит празник уважаеми съграждани
Още ... 
Съобщение
Уважаеми съграждани,

Поради постъпилите множество запитвания във връзка с разпространявана подписка против изграждането на джамия
Още ... 
Съобщение
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
НА 20.07.2016г. (СРЯДА), ОТ 08:00ч. ДО 08:30ч. И НА 22.07.2016г.(ПЕТЪК) ОТ 16:00ч. ДО 16:30ч. ЩЕ СЕ
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА