HOME   |   FEEDBACK   |   SITE MAP    
Search  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
INFORMATION BOX
HOME > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Териториално и селищно устройство
1 results 
per p.
Page 1 of 1 1
ОБЯВЛЕНИЕ
11.12.2013г. 10:23:38
Изработване на  План за регулация за УПИ VІІ-Жилищно строителство, второстепенни обслужващи центрове, закусвалня и ресторант кв.42 по плана на гр.Каспичан, с цел обособяване на два самостоятелни УПИ за поземлен имот 409.
Read more ... 
Copyright © 2013 kaspichan.org          All rights reserved          Programs & design by KODIKA