HOME   |   FEEDBACK   |   SITE MAP    
Search  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
INFORMATION BOX
HOME > ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Каспичан очаква предложения, мнения и препоръки по публикуваните проекти за Наредби. Гражданите могат да ползват електронния адрес : kaspichan@icon.bg, кутията за предложения и жалби във входа на Общината или Общинския център за услуги и информация.

 

Съобщение за инициативата на "Ла-Роз4"ООД

Мотиви към проекта за НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

ПРОЕКТ  НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

ПРОЕКТ  Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ОБЩИНА КАСПИЧАН

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, представляващ:

  • Общинско жилище със застроена площ от 55.92 кв.м. и прилежащите към него изба №18 със застроена площ от 3.29 кв.м. и таван №15 със застроена площ от 4.92 кв.м., с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Шести септември“, блок 1, етаж 4, апартамент 14, за който е съставен Акт за общинска собственост №131/07.04.1999 година.

2.Търгът ще се проведе на 11.12.2013 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници -  18.12.2013 година  в същия час.

3.Първоначална тръжна цена в размер на 29 390.00 лева (двадесет и девет хиляди триста и деветдесет лева).

4.Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 2939.00 лева (две хиляди деветстотин тридесет и девет лева), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5.Тръжната документация и определям нейната цена в размер на 30.00 (тридесет) лева, внесени в Центъра за информация и услуги на граждани в сградата на Общинска администрация - Каспичан.

6. Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

За информация: 05327 / 47-21

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

А К Ц Е Н Т И върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на Община Каспичан за 2014 година

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси  Кметът на Община Каспичан Милена Недева  кани гражданите, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на Община Каспичан за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 30 ноември от 16,00 часа в пленарната зала на общината.
На срещата  ще бъдат изложени основните акценти на Бюджет 2014 год.

Проект на Наредба - Търговия и туризъм на територията на община Каспичан

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан

Обявление на Разрешение №354 от 23.10.2013 г. на Министъра на икономиката и енергетиката

 Обратно      


Copyright © 2013 kaspichan.org          All rights reserved          Programs & design by KODIKA