НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО >

 

1.Информация за извършените промени по бюджет 2017 г., съгласно Нормативен акт към 31.12.2017г.

2. Издаване на Запис на заповед от община Каспичан в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение № РД50-150 от 21.10.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие  по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключен между  Сдружение „ Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ и Управляващия орган  на Програмата  за развитие на селските райони  2014-2020г.

3. Отчет за извършените дейности и извършените разходи за изпълнение на собствена дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на общината през 2017 година.

4.  Отчет за 2017 година по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каспичан за периода 2016 - 2020 година.

5.  Отчет за управлението на общински пасища, мери и ливади през 2017 година.

6.Приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд през 2018г.

7. Отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при община Каспичан през 2017 година.

8. Отчет за данъчната събираемост за  2017 година.

9.  Информация относно всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове.

10. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК –Шумен“ ООД, насрочено за 27.02.2018г.

11. Текущи докладни

11.1. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура.

11.2. Изменение на Решение № 60 по Протокол № 6 от 22.12.2015г. на Общински съвет Каспичан във връзка с промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Каспичан.

11.3. Изграждане на паметник – монумент „Два народа една история“ в чест на бесарабските българи, преселили се от с.Каспичан.

11.4. Утвърждаване на герб на село Каспичан.

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА