НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява АПК 10.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния:

v  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 333 с площ от 4000.00 квадратни метра /четири хиляди кв.м./ в квартал 38 по плана за регулация на село Марково, одобрен със  №552/1966 година, от който са образувани:

 

  1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-33, с площ от 945.00 квадратни метра /деветстотин четиридесет и пет кв.м./, представляващ празно дворно място;
  2. Урегулиран поземлен имот  /УПИ/ V-333, с площ от 790.00 квадратни метра /седемстотин и деветдесет кв.м./, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 82.00 квадратни метра и  НАВЕС със застроена площ от 20.00 квадратни метра;
  3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-333, с площ от 996.00 квадратни метра /деветстотин деветдесет и шест кв.м./, представляващ празно дворно място и
  4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-333, с площ от 1210.00 квадратни метра /хиляда двеста и десет кв.м./, представляващ празно дворно място;

 

 

по заявление от БЕЙЯ АХМЕД ИБРЯМ с постоянен адрес: община Каспичан, село Марково, ул. „Плиска“ № 6.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА