НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява АПК 12.07.2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти възстановени по плана за земеразделяне на Пенка Маринова Станева с Решение №10105 от 10.08.1998 година на Поземлена комисия град Каспича, представляващи:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 040003  в местността „Ореш“ с площ от 8.498 декара  с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория,  по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773;

 

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 040003  в местността „Кара сулан“ с площ от 10.603 декара  с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория,  по картата за възстановена собственост на село Косово, ЕКАТТЕ 38804 и

 

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 013014  в местността „Срещу пещерите“ с площ от 8.815 декара  с начин на трайно ползване: нива, трета категория,  по картата за възстановена собственост на село Косово, ЕКАТТЕ 38804;

 

по заявление вх.№ОС-19/10.07.2018 г.от ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА  с постоянен адрес: село Каспичан, ул. ”Чапаев” №8.

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА