НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява АПК 08.08.2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следния поземлен имот, възстановен по плана за земеразделяне на Димитър Петров Каракашев, съгласно Решение №10105 от 10.08.1998 година на Поземлена комисия град Каспичан, представляващ:

1.     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 012136  в местността „Абоба чукуру“, с площ от 9.801 декара,  с начин на трайно ползване: нива, трета и четвърта категория,  по картата за възстановена собственост на село Каспичан, идентичен с поземлен имот с идентификатор 36590.12.136 по Кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на ИД на АГК.

 

 

по заявление вх.№ОС-25/07.08.2018 г. от КАПКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, с постоянен адрес: град Каспичан, ул. ”Любен Каравелов” №22.

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА