НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 13.09.2018 г. - 2

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v  поземлен имот с идентификатор 36587.502.231 с площ от 1169 кв.м. /хиляда сто шестдесет и девет квадратни метра/, представляващо празно дворно място  с административен адрес гр.Каспичан, п.к.9930, ул.“Александър Стамболийски“ №19, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК,

 

ДО 01.06.1996 година

 

 

по заявление от ХРИСТИНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, с постоянен адрес: град София, община Столична, област София,ж.к.Младост 1 101,вх.В,ет.7,ап.54.

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА