НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 25.09.2018 г.- 2

Община Каспичан, област Шумен

 

О Б Я В Я В А

                                                 

1. Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2018 година /началото на стопанската 2018/2019 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находяща се в землището на село Косово, представляваща части от следните поземлени имоти:

v  87.100 декара от поземлен имот № 030017, целият с площ от 132.493 декара, пета категория, в местността „Покрайнини Косово“

v  105.900 декара от поземлен имот № 030034, целият с площ от 173.716 декара, седма категория, в местността „Покрайнини Косово“

Всичко: 193.000 дка

 

2. Търгът ще се проведе в сградата на Община град Каспичан на 27.09.2018 година от 14.00 часа. Повторна дата за провеждане, при липса на участници - на 04.10.2018 година със същия начален час.

3. Начални тръжни цени:

v  За V категория – 7.00 лева за 1/един/декар;

v  За VІІ категория -7.00 лева за 1/един/декар,

съгласно раздел V, точка 1 от Решение №518 от Протокол №40/22.02.2018 година на Общински съвет – Каспичан.

4.Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 10 (десет) лева.

5.Депозит за участие в размер на 135.10 лева - 10 % от първоначално обявената цена за общата площ /193.00 х7.00=1351.00 лева/, внесен в касата на Общината.

6.Допълнителни условия: В търга да бъдат допуснати за участие само собственици на селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

За информация:  телефон 05351 / 74-21

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА