НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 10.10.2018 г. - 2

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:

·        ДВОРНО МЯСТО с площ от 666.00 кв.м. /шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІ-680 от квартал 76  по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година и построената в него второстепенна сграда,

·        ДВОРНО МЯСТО с площ от 500.00 кв.м. /петстотин квадратни метра/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІ-681 от квартал 76  по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година и построената в него жилищна сграда, и

·        ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 390.00 кв.м. /триста и деветдесет квадратни метра/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІІ-681 от квартал 76  по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година,

 

по заявление с вх. № ОС-41/09.10.2018 година от СТОЯН ДОБРЕВ ЦВЯТКОВ  с постоянен адрес: област Шумен, община Каспичан, град Плиска, ул.“Райко Даскалов“ №13.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА