НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 48

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с Вх.№237/15.10.2018г.относно Информация за състоянието и дейността на клубовете на пенсионера на територията на Община Каспичан.

 Докл.: Кмета на Общината

2. Докладна записка с Вх.№240/15.10.2018г.относно Информация за предоставените субсидии и разходването им от Спортните клубове на територията на община Каспичан към 30.09.2018 г.

Докл.: Кмета на Общината

3. Докладна записка с Вх.№241/15.10.2018г. относно Информация за извършените промени по бюджет 2018г. на основание нормативен Акт.

Докл.: Кмета на Общината

4. Текущи

4.1. Докладна записка с Вх.№242/15.10.2018г. относно Разходите за командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.

 Докл.: Кмета на Общината

 

4.2. Докладна записка с Вх.№243/15.10.2018 г.относно  Актуализация на Тарифата за определяне на базисните цени при отдаване под наем и/или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, собственост на Община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

4.3. Докладна записка с Вх.№244/15.10.2018 г.относно  Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан  за периода  2019 -2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докл.: Кмета на Общината

4.4. Докладна записка с Вх.№245/15.10.2018г.относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Кирилов Керанов.

Докл.:Председателя на ОбС

4.5. Докладна записка с Вх.№246 /15.10.2018г. относно Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 05.11.2018 г.

            Докл.: Кмета на Общината

4.6. Докладна записка с Вх.№247/15.10.2018г. относно Гласуване на позицията на Община Каспичан за участие  в  извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД- Шумен.

            Докл.:Председателя на ОбС

4.7. Докладна записка с Вх.№248/16.10.2018г.относно Разрешение за изработване проект на ПУП- План за застрояване.

 Докл.: Кмета на Общината

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА