НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 50

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение с Вх.№311/10.12.2018 г. относно Предложение за вземане на решение от Общински съвет Каспичан за приемане на Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

2. Предложение с Вх.№310/10.12.2018 г. относно Приемане на програма за управление и разпореждане с общински имоти- собственост на община Каспичан през 2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№303/10.12.2018г. относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2019г.

Докл.: Кмета на Общината

4. Предложение с Вх.№304/10.12.2018г.относно Приемане на План за спортните прояви в община Каспичан за 2019г.

 Докл.: Кмета на Общината

5. Текущи докладни

5.1. Предложение с Вх.№305/10.12.2018 г. относно Актуализация на бюджет 2018 в това число промени произтичащи от актуализация на разчетите за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и информация за извършените промени  по бюджет 2018 г. на основание нормативен акт.

Докл.: Кмета на Общината

5.2. Предложение с Вх.306№/10.12.2018 г. относно Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2018 г.

Докл.: Кмета на Общината

5.3. Предложение с Вх.№307/10.12.2018г. относно Приемане на План- сметка за необходимите разходи за „сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ за 2019 година без промяна в промилите по населени места.

Докл.: Кмета на Общината

5.4. Докладна записка с Вх.№302/10.12.2018 г.относно  Приемане План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната 2019 г.

Докл.:Председателя на ОбС

5.5. Докладна записка с Вх.№319 /14.12.2018г. относно Определяне на представител в търговско дружество с общинско участие „В и К- Шумен“ ООД гр. Шумен

Докл.:Председателя на ОбС

5.6. Докладна записка с Вх.№314/12.12.2018г. относно Гласуване на позицията на община Каспичан за участие в общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД-  Шумен“ .

Докл.:Председателя на ОбС

5.6. Предложение с Вх.№ 315/12.12.2018г. относно Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост.

Докл.: Кмета на Общината

5.8. Докладна записка с Вх.№316/13.12.2018г. относно Утвърждаване на списъка за награждаване на децата, номинирани и излъчени за даровити, съгласно Наредба за номинации и награждаване на талантливи деца от Община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“.

Докл.:Председателя на ОбС

 

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

1. Постоянна комисия по икономика, бюджет, финанси  и

Евроинтеграция

 

Дата: 18.12.2018г. /вторник/ от 17.30 ч.

Място: етаж ІІ, стая 203

2. Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, регионално развитие и транспорт

Дата: 18.12.2018г. /вторник/ от 17.30 ч.

Място: етаж ІІ, стая 203

3. Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване,младежта, спорта и социалните въпроси

Дата: 18.12.2018г. /вторник/ от 17.30 ч.

Място: етаж ІІ, стая 203

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА