НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 51

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение с Вх.№ 30/21.01.2019г. относно Предложение за определяне на нов размер на основните заплати на кмета на общината и кметовете на кметства.

Докл.: Кмета на Общината

2. Предложение с Вх.№16/16.01.2019 г.относно  Утвърждаване на проекта за бюджет за 2019 г.  на Община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№ 33/22.01.2019г. относно Предложение за вземане на Решение от Общински съвет Каспичан за приемане на „Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Каспичан, приета с Решение № 50 по Протокол № 5/25.01.2008г., последно актуализирана с Решение № 307 по Протокол № 21/24.11.2016г.

Докл.: Кмета на Общината

4. Текущи докладни

 4.1. Докладна записка с Вх.№29 /21.01.2019. относно Отчет за  дейността на Общински съвет и неговите комисии  за периода 01.07.2018 – 31.12.2018г.

Докл.: Председателя на ОбС

4.2. Предложение с Вх.№26/21.01.2019.относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Каспичан за периода 01.07.2018 – 31.12.2018г.

Докл.: Кмета на Общината

4.3. Предложение с Вх.№27/21.01.2019г. относно Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.07.2018 – 31.12.2018г.

Докл.: Кмета на Общината

 4.4. Предложение с Вх.№20/21.01.2019г. относно Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през 2018 година.

Докл.: Кмета на Общината

 4.5. Предложение с Вх.№23/21.01.2019г. относно Предоставяне на отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Каспичан за 2018 година.

Докл.: Кмета на Общината

4.6. Предложение с Вх.№24/21.01.2019г. относно Отчет за дейността на МКБППМН за 2018 година.

Докл.: Кмета на Общината

4.7. Предложение с Вх.№31/21.01.2019г. относно Разходите за командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.   

Докл.: Кмета на Общината

4.8. Предложение с Вх.№ 25/21.01.2019г. относно Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 13.02.2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

4.9. Докладна записка с Вх.№ 15/16.01.2019г. относно Гласуване на позицията на община Каспичан за участие в извънредно общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД- Шумен.

Докл.: Председателя на ОбС

4.10. Докладна записка с Вх.№28/21.01.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Жечка Маринова Мирчева.

Докл.: Председателя на ОбС

4.11. Докладна записка с Вх.№14/16.01.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибрям Назифов Ахмедов.

Докл.: Председателя на ОбС

4.12. Предложение с Вх.№ 22/21.01.2019г. относно Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост.      

Докл.: Кмета на Общината

4.13 Предложение с Вх.№ 35/24.01.2019г. относно Разрешаване изработване на ПУП – План за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПУП –Парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 36590.15.22 по кадастралната карта на с. Каспичан, общ. Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА