НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 52

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна с Вх.№40/31.01.2019г. относно Отчет на кмета на Община Каспичан  по чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът  на общината представя годишен отчет за изпълнение на разработената от него програма за управление.

Докл.: Кмета на Общината

2. Предложение с Вх.№56/18.02.2019г.относно  Отчет за изпълнението на План за културните прояви в Община Каспичан за 2018г.

Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№57/18.02.2019г. относно Отчет за изпълнението на План за спортните прояви в Община Каспичан за 2018г.

Докл.: Кмета на Общината

4. Предложение с Вх.№58/18.02.2019г. относно Отчет за 2018 година по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан за периода 2016 – 2020 г.

            Докл.: Кмета на Общината

5. Докладна записка с Вх.№59/18.02.2019г. относно Отчет за дейността на Oбщинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Oбщина Каспичан през 2018 г.

Докл.: Кмета на Общината

6. Предложение с Вх.№61/18.02.2019г. относно Отчет за данъчната събираемост за второто полугодие на 2018 година.

Докл.: Кмета на Общината

 7. Предложение с Вх.№62/18.02.2019г.относно Отчет за управлението на общинските пасища, мери и ливади през 2018 година.

 Докл.: Кмета на Общината

8. Текущи докладни

 8.1. Докладна записка с Вх.№63/18.02.2019г. относно Приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади  от Общинския поземлен фонд през 2019 година.

Докл.: Кмета на Общината

8.2. Предложение с Вх.№64/18.02.2019г. относно Сключване на договор за аренда на земеделска земя.

Докл.: Кмета на Общината

8.3. Предложение с Вх.№65/18.02.2019г. относно Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, насрочено за 01.03.2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

8.4. Докладна с Вх.№72/19.02.2019г. относно Гласуване на позицията на община Каспичан за участие  в извънредно общо събрание на съдружниците на „В и К“ООД-Шумен.

Докл.:Председателя на ОбС

8.5. Докладна с Вх.№66/18.02.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Нина Тодорова.

Докл.:Председателя на ОбС

8.6. Предложение с Вх.№67/18.02.2019г. относно Издаване на запис на заповед от община Каспичан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 50 % от авансово плащане за 2019 год. по Споразумение № РД-50-150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Докл.: Кмета на Общината

8.7. Предложение с Вх.№70/19.02.2019г. относно Информация относно всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове.

Докл.: Кмета на Общината

8.8. Предложение с Вх.№71/19.02.2019г. относно Актуализация на Разчет  за финансиране на капиталовите  разходи и бюджет 2018 год.

Докл.: Кмета на Общината Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА