НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 53

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение с Вх.№88/18.03.2019 г.относно  Годишен доклад за 2018 год. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 2014-2020 година

Докл.: Кмета на Общината

2. Предложение с Вх.№91/18.03.2019 г. относно План за младежта 2019г.

Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№99/18.03.2019 г. относно Кандидатстване по процедура чрез директно включване на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  - Компонент 2” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.   

Докл.: Кмета на Общината

4. Предложение с Вх.№100/18.03.2019 г. относно Утвърждаване на списък на общинските жилища по Наредбата за условията и реда за управление  и разпореждане с общински жилищни имоти.

           

Докл.: Кмета на Общината

 

5. Предложение с Вх.№90/18.03.2019 г. относно Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръката на Съвета на  ЕС  относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда в Община Каспичан.

      Докл.: Кмета на Общината

6. Текущи

6.1. Предложение с Вх.№89/18.03.2019 г. относно Информация за работата по програмите за временна трудова заетост - Обхват и насоченост на програмите за 2018г.

Докл.: Кмета на Общината

6.2. Докладна записка с Вх.№101/18.03.2019 г. относно Информация за състояние и анализ на безработицата на територията на Община Каспичан през 2018г.

 Докл.:Председателя на ОбС

 6.3. Докладна записка с Вх.№102/18.03.2019 г. относно Информация за дейността на Общинска служба по земеделие гр. Каспичан, област Шумен за периода от 01.01.2018г.- 31.12.2018 г.

Докл.:Председателя на ОбС

6.4. Предложение с Вх.№87/18.03.2019 г. относно Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по Закона за обществените поръчки за 2018година.

Докл.: Кмета на Общината

6.5. Предложение с Вх.№ 94/18.03.2019 г. относно Отчет за изпълнение на договорните условия за обектите и дейностите, отдадени на концесия,  и доклад за състоянието на язовирите, собственост на община Каспичан за 2018 г.

 Докл.: Кмета на Общината

6.6. Докладна записка с Вх.№103/18.03.2019 г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Миланка Златкова Карагенова.

Докл.:Председателя на ОбС

6.7. Докладна записка с Вх.№106/19.03.2019 г. относно Гласуване на позицията на община Каспичан за участие  в извънредно общо събрание на съдружниците на „В и К“ООД-Шумен.

Докл.:Председателя на ОбС

6.8. Предложение с Вх.№95/18.03.2019 г. относно Продажба на общински имот на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Докл.: Кмета на Общината

6.9. Предложение с Вх.№96/18.03.2019 г. относно Продажба на общински имот на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Докл.: Кмета на Общината

6.10. Предложение с Вх.№97/18.03.2019 г. относно Учредяване право на ползване за постоянен пчелин.

Докл.: Кмета на Общината

6.11. Предложение с Вх.№98/18.03.2019 г. относно Приемане на решение за  прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо лице на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост.

Докл.: Кмета на ОбщинатаОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА