НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 54

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение с Вх.№132/15.04.2019г. относно Актуализация на бюджет 2019 г. в т.ч. промени произтичащи от актуализация на разчетите за финансиране на капиталовите разходи за 2019 год.

Докл.: Кмета на Общината

2. Предложение с Вх.№133/15.04.2019г.относно Информация за извършените промени през IV- то тримесечие на бюджет 2018 г. и I-во тримесечие на бюджет 2019 г. на основание нормативен акт.

 Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№134/15.04.2019г. относно Одобряване на актуализирана бюджетната прогноза на Община Каспичан  за периода  2020 -2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докл.: Кмета на Общината

 

4. Предложение с Вх.№135/15.04.2019г. относно Издаване на запис на заповед от община Каспичан в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  и Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“,покриваща пълния размер на искания аванс в размер на 20% по договор BG05M9OP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-С01  в размер на 41 063,64 лв (Четиридесет една хиляди шестдесет и три лева и 64 ст.)  и по договор № BG05M9OP001-2.018-0035-С01  за аванс в размер на 20% в размер на 46140,71 лв. (Четиридесет и шест хиляди сто четиридесет лева 71 ст.) по проект „Заедно намираме интеграционни решения“  по Административен договор за предоставяне на БФП по ОП „Развитие на човешките ресурси „  и ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж сключен между Управляващия орган на ОПРЧР и Управляващия орган на ОПНОИР и община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

5. Текущи

5.1. Предложение с Вх.№122/15.04.2019г. относно Доклад за осъществените читалищни дейности от читалищата на територията на община Каспичан и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2018г.

Докл.: Кмета на Общината

5.2. Предложение с Вх.№124/15.04.2019г. относно Разходите за командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.01.2019 г. -31.03.2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

5.3. Предложение с Вх.№136/15.04.2019г. относно Разходите за командировки на Председателя на ОбС Каспичан за периода 01.01.2019 г. -31.03.2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

5.4. Предложение с Вх.№128/15.04.2019г. относно Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2020 год.

Докл.: Кмета на Общината

5.5. Докладна записка с Вх.№131/15.04.2019г. относно  Отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Тодоров Александров.

Докл.:Председателя на ОбС

5.6. Докладна записка с Вх.№129/15.04.2019 г.относно  Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Ангелова Събева.

Докл.:Председателя на ОбС

5.7. Предложение с Вх.№127/15.04.2019г. относно Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост

Докл.: Кмета на Общината

5.8. Предложение с Вх.№121/15.04.2019г. относно Разрешение за изработване проект на ПУП- Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура.

            Докл.: Кмета на Общината

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА