НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 190523 Конкурс ДГ Радост

КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ОБЯВЯВА:

 

1. Конкурс за длъжносттаДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” С.КАСПИЧАН, ОБЩИНА КАСПИЧАН

2. Кратко описание на длъжността:

Директорът на детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание, подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

3. Минимални изисквания за длъжността:

Ø     Да е български гражданин

Ø     Да  не са поставени под запрещение

Ø     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията

Ø     Да не са лишавани от право за упражняване на професията

Ø     Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016г. за заболяванията и отклоненията , при които не може да се заема длъжност  на педагогически специалист

Ø     Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

Ø     Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър".

Ø     Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".

Ø     Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж съгласно чл.213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование

4.Специфични изисквания за длъжността:

Ø  Работа в екип

Ø  Комуникативна компетентност

Ø  Професионална компетентност

Ø  Административна компетентност

Ø  Управленска компетентност

Ø  Стратегическа компетентност

Ø   Компетентност за преговори и убеждаване

Ø  Ориентация към резултати

5. Начин на провеждане на конкурса:

Ø    Допускане по документи

Ø    Защита на тригодишна план - програма за развитие на детското заведение

Ø    Интервю

6.  Необходими документи, място и срок за подаването им:

6.1.Документи:

Ø  Заявление за участие в конкурса и автобиография

Ø   Документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността /копия/

Ø   Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата /трудова книжка, удостоверение/ - копия

Ø  Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността Директор на детска градина

Ø  Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване

Ø  Други документи, удостоверяващи професионална квалификация

Ø  Декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства

Ø  Свидетелство за съдимост в срок на валидност, което се представя при постъпването на работа

Ø  Копията от представените документи следва да са ясни и четливи заверени с „Вярно с оригинала“ и подписани от кандидата

Ø  Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Ø  План - програма за развитие на детското заведение за тригодишен период

План – програмата трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с ненарушена цялост и да се представи заедно с горните  документи

6.2.Място на подаване на документи:

Ø    Общинска администрация Каспичан, ул.»Мадарски конник» № 91, ет.ІІ, стая № 201, тел. 05351 / 74 – 74

 

6.3.Краен срок за подаване на документи и тригодишна план - програма:

Ø    24.06.2019г. до края на работния ден – 17.00 ч.

 

6.4.Защита на тригодишна план - програма и интервю:

Ø  26.06.2018г. от 10.30 часа в заседателната зала на общинска администрация, етаж І

7.Общодостъпно място, където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Ø    Табло за обяви в Център за услуги и информация

Ø    Интернет страницата на Общината

Ø    Вестник «Устрем» издание на общинска администрация Каспичан

Ø    Фейсбук страницата на община Каспичан

  

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА

ДГ „РАДОСТ“ С.КАСПИЧАН НА 26.06.2019г.

 

 К Л А С И Р А Н Е:

 

1. АТАНАСКА ГЕРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

2. ВАЛЕНТИНА ВЕСКОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

3. НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ГЕРЧЕВА

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА