НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 60

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с Вх.№252/12.09.2019г. относно Избиране на временно изпълняващи длъжността  кмет на кметства.

                                                                                                     Докл.: Кмета на Общината

2. Докладна записка с Вх.№251/11.09.2019г. относно Актуализация на бюджет 2019 година.

Докл.: Кмета на Общината

3. Предложение с Вх.№244/10.09.2019г. относно Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2020 г.- 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

                                                                                                    Докл.: Кмета на Общината

4. Докладна записка с Вх.№245/10.09.2019г. относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

5. Предложение с Вх.№246/10.09.2019г.относно Разрешение за формиране и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Каспичан за учебната 2019/2020г.

Докл.: Кмета на Общината

 

6. Текущи

6.1. Предложение с Вх.№ 241/10.09.2019г. относно Издаване на запис на заповед от Община Каспичан в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ първо авансово плащане по № Договор № BG06RDNP001-7.001-0030-C01 от 15.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на Община Каспичан“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

 

6.2. Предложение с Вх.№247/10.09.2019г. относно Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Докл.: Кмета на Общината

6.3. Предложение с Вх.№243/10.09.2019г. относно Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

            Докл.: Кмета на Общината

6.4. Докладна записка с Вх.№242/10.09.2019г. относно Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, насрочено за 04.10.2019 г.

Докл.: Кмета на Общината

6.5. Предложение с Вх.№248/10.09.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на  Теодора  Димитрова Радивоева.

Докл.:Председателя на ОбС

6.6. Предложение с Вх.№249/10.09.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на  Силвия Маринова Русева.

Докл.:Председателя на ОбС

6.7. Предложение с Вх.№250/10.09.2019г. относно Отпускане на еднократна финансова помощ на  Тодорка Йорданова Маринова.

Докл.:Председателя на ОбСОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА