НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200519 Обява 19.05.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

·         Поземлен имот с идентификатор 36587.505.433 с площ от 1690.00 /хиляда шестстотин и деветдесет/ квадратни метра по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр. Каспичан, п.к.9930, /кв.Калугерица/ ул.“Стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За стопански двор,

при съседи: 36587.505.435, 36587.505.6, 36587.505.249, 36587.505.233, 36587.505.434,

предходен идентификатор: 36587.505.7

номер по предходен план: 7, квартал 1

 

 

по заявление вх.№ОС-21/13.03.2020 г. от ИВЕЛИН ИГНАТОВ с постоянен адрес в гр. Варна, ПЕНКА ЖЕКОВА с постоянен адрес в град Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА