НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > СЪОБЩЕНИЯ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА,Председателят на Общински съвет Каспичан съобщава, че Административен съд - Шумен чрез Определение № 522/18.09.2017г. по Административно дело № 203/2017г., оставя без разглеждане Административен протест от Яна Николова - Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.29, ал.2, чл.11, ал.8, чл.8, ал.3, чл.4, ал.2 и чл.2, ал.2 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан приета с Решение № 219 по Протокол № 12/02.08.2012г. на Общински съвет Каспичан.

Прекратява се произвадството по административно дело№ 203/2017г.

Решението е влязло в законна сила на 26.09.2017г.

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС КАСПИЧАН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Каспичан съобщава, че Административен съд – Шумен чрез Определение № 300/ 12.05.2017г. по Административно дело № 76 по описа за 2017г.,  оставя без  разглеждане административен протест от Яна Николова –прокурор в Окръжна прокуратура –гр.Шумен срещу чл.1, ал.2, чл.21,ал.3, чл.26, ал.2 и чл.28, ал.1, т.3 и т.4 от Наредбата за управление на пътищата от общинската пътна мрежа, приета с Решение № 569 по Протокол № 34/24.06.2017г. на Общински съвет Каспичан.

Прекратява производството по административно дело № 76/2017г. на Административен съд гр.Шумен.

        

Определението е влязло в законна сила от 25.05.2017г. 

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС КАСПИЧАН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Каспичан съобщава, че Административен съд – Шумен чрез Протокол от 24.04.2017г. на Административен съд град Шумен оставя без разглеждане, депозирания протест от Данаил Шостак- прокурор  в Окръжна прокуратура Шумен, срещу чл.28, ал.1, 1.13, пр.2,във връзка с чл.28,ал.5 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан, приета с решение № 219 по Протокол № 12/ 02.08. 2012 година на ОбС Каспичан.

Прекратява производството по АД № 17/2017г. по описа на Административен съд гр.Шумен.

 

Определението е влязло в законна сила от 05.05.2017г. 

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС КАСПИЧАН

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Каспичан съобщава, че Определение № 225/12.04.2017 г. по Административно дело № 35/2017 г. Административен съд – Шумен, оставя без разглеждане протест от Д.Димитров – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен, срещу разпоредбите на чл.26, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл.27 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан.

        

Прекратява производството по АД № 35/2017г. по описа на Административен съд – Шумен.

Определението е влязло в законна сила от 21.04.2017г.

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС КАСПИЧАН

 

 

         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Каспичан съобщава, че чрез  Определение № 11 от 10.01.2017г. по Административно дело № 340 по описа 2016г. на Административен съд Шумен оставя без разглеждане административен протест,депозиран от Д.Шостак - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу разпоредбите на чл.7, ал.3, чл.27 и чл.19 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан.

        Прекратява производството по АД № 340 по описа за 2016г. на Административен съд Шумен.

 

Определението е влязло в законна сила от 21.01.2017г.

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС КАСПИЧАН

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА