НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 32

1. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2016г.

2. Отчет за състоянието на общинския дълг на община Каспичан към 31.12.2016г.

3.  Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017г.          

4. Предложение за вземане на Решение от Общински съвет Каспичан за определяне броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на община Каспичан и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на един километър пробег по тарифа, валидна за територията на общината.

5. Текущи докладни

5.1. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлени имоти с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта на град Каспичан, за които е отреден УПИ VIII – общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.

5.2. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.261 по кадастралната карта на град Каспичан, за които е отреден УПИ XV – общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.

5.3. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.260 по кадастралната карта на град Каспичан, за които е отреден УПИ XIV– общ. от квартал 3 по плана за регулация на квартал Калугерица, град Каспичан.

5.4. Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.

5.5. Приемане на решение за предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост.

5.6. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир село Косово чрез предоставянето му под наем.

5.7. Промяна на Подробния устройствен план – План за регулация в обхват УПИ I – „Кооперативен пазар“ от квартал 10 по плана на град Каспичан.

5.8. Приемане на решение за продажба на земеделска земя.

5.9. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД, насрочено за 30.06.2017г.

5.10. Учредяване право на ползване върху земеделска земя – общинска собственост по реда на чл.23, ал.3 от Закона за вероизповеданията.

5.11. Вземане на решение на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за отпускане на персонални пенсии на децата Младен Миленов Младенов, Иван Анелиев Иванов и Надя Миленова Младенова от с.Каспичан, ул. „Кокиче“ № 3.

5.12. Отпускане на еднократна финансова помощ на Пелагия Димитрова Кръстева.

5.13. Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Янкова Георгиева.

5.14. Отпускане на еднократна финансова помощ на Венцислав Атанасов Иванов.

5.15. Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Огнянов Радев.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА