НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 41

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по ЗОП за

2017г.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

 2. Отчет за изпълнение на договорните условия за обектите и дейностите отдадени

на концесия за 2017г. и доклад за състоянието на язовирите- общинска собственост.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

3. Утвърждаване на списък на общинските жилища по Наредбата за условията и реда за управление  и разпореждане с  общински жилищни имоти.

 Докладва: Кмета на Община Каспичан

4. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност,насърчаване

Използването на ВЕИ и биогорива в община Каспичан за 2017г.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

5. Изменения и допълнения в Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г.

 Докладва: Кмета на Община Каспичан

6. Промяна в наименованието на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ и във връзка с промени в чл.36, ал.2 т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ,бр.89 от 11.11.2016 г./.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

7. Промяна  в наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“, във връзка с промени в чл.36, ал.2 т.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ,бр.89 от 11.11.2016 г./.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

8. Кандидатстване с Проект „Подобряване на материално- техническата база на Домашен социален патронаж гр. Каспичан,община Каспичан, област Шумен“ по Фонд „ Социална закрила“.

Докладва: Кмета на Община Каспичан

9. Декларация в защита на АМ“ХЕМУС“

 Докладват:  Общински съветници на  МК“АБВ- ЛИБЕРАЛИ“

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА