НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 42

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Участие на Община Каспичан с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, на ПРСР 2014-2020г.

Докл.:Кмета на Общината

2.Участие на Община Каспичан с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар - Каспичан по приема за 2018

 Докл.:Кмета на Общината

3. Участие на Община Каспичан с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар - Каспичан по приема за 2018 г.

Докл.:Кмета на Общината

4.Участие на Община Каспичан с проект по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, на ПРСР 2014-2020г.

Докл.:Кмета на Общината

5. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Каспичан за 2019 година.

Докл.:Кмета на Общината

6. Текущи докладни

6.1. Предложение № 98/16.04.2018 г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Определяне на численост на персонала за дейност 550- "Център за социална рехабилитация и интеграция" с цел осигуряване на устойчивост по приключил проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване  в общността  или в домашна среда“

Докл.:Кмета на Общината

6.2. Предложение № 99/16.04.2018 г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Одобряване на бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2019- 2021 година в частта за местни дейности.

Докл.:Кмета на Общината

6.3. Предложение № 100/16.04.2018 г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Разходите за командировки на кмета на Община Каспичан за периода 01.01.2018 г.- 31.03.2018 г.

Докл.:Кмета на Общината

6.4 Предложение № 101/16.04.2018 г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Разходите за командировки на председателя на ОбС Каспичан за периода 01.01.2018 г.- 31.03.2018 г.

Докл.:Кмета на Общината

6.5. Предложение № 94/13.04.2018 г. от Анелия Ангелова- Председател на ОбС Каспичан относно,Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността от Общински съвет Каспичан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №11 по Протокол №4 от 27.11.2015 г.

Докл.:Председателя на ОбС

6.6. Предложение № 95/13.04.2018 г. от Анелия Ангелова- Председател на ОбС Каспичан относно,Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ- Шумен“ АД гр.Шумен

Докл.:Председателя на ОбС

6.7. Предложение № 97/16.04.2018 г. от Анелия Ангелова- Председател на ОбС Каспичан относно,Отпускане на еднократна финансова помощ на Добринка Юриева Станчева

            Докл.:Председателя на ОбС

7. Питания към Кмета на общината и отговори на питания

7.1 Питане с вх.№86/13.04.2018г. от общински съветник относно Предприемане на действия за предотвратяване на популацията и разпространението на кърлежи.

7.2 Питане с вх.№87/13.04.2018г. от общински съветник относно Писмен отговор на Кмета на Община Каспичан във връзка с управлението на земеделски земи в землището на с. Косово, възстановени на Училищното настоятелство- ЗАКРИТО към 2011 г. НУ „Васил Левски“, с.Косово, Община Каспичан.

7.3 Питане с вх.№88/13.04.2018г. от общински съветник относно Предприемане на необходими действия за привеждане в изправност на надлез и пешеходна алея в гр. Каспичан.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА