НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 43

П Р О Е К Т  З А  Д Н  Е В Е Н  Р Е Д :

1. Приемане на решение  за промяна от публична в частна общинска собственост  на недвижим имот – бившe Основно училище „Д-р Петър Берон”  село Кюлевча.

2. Приемане на решение за прекратяване на собственост върху недвижим имот между Общината и юридическо лице на основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за Общинската собственост.

3. Приемане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна цена за продажба на недвижим имот – частна собственост на община Каспичан, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-„Ученически общежития“ от квартал 33 по плана за регулация на село Кюлевча, заедно с построената в него сграда. 

4. Кандидатстване на Община Каспичан по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001- 2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 

5. Доклад за осъществените читалищни дейности от читалищата на територията на Община Каспичан и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2017 година.

 6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Неждия Руждиева Карамехмедова. 

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Даринка Стойчева Жечева 

8. Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА