НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 090718 Конкурс за главен счетоводител

С П И С Ъ К

 на допуснатите и недопуснатите  кандидати за конкурсна длъжност

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН

 

 І.ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

 1. Андриана Ивалинова Веселинова

 

ІІ.НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Няма

 

ІІI. Конкурс – конкурса /решаване на тест/ ще се проведе на 02.08.2018г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Каспичан

 ІV. Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати и успешно издържали теста на 02.08.2018г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Каспичан

 

Настоящия списък се обявява  на интернет страницата на община Каспичан и таблото за информация  в сградата на общинска администрация Каспичан.

 

 Председател на конкурсната комисия

Виолета Троянова Секретар на Община Каспичан

 


Конкурс за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

О Б Я В Я В А М:

1. Конкурс за длъжността -  Главен счетоводител, Дирекция „Обща администрация“, общинска администрация Каспичан

2. Минимални изисквания и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Ø     Образователна степен  - бакалавър

Ø     Ранг  - ІV младши

Ø     Професионален опит - 3 години

Ø     Опит в бюджетната сфера – 2 години

Ø     Вид правоотношение – служебно

Ø     Да не са наказвани с дисциплинарно наказание «уволнение»

Ø     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

Ø     Да не са пенсионери

3. Изискване за вида на образователната степен:

Ø     Счетоводство и контрол; Икономика;

4. Начин на провеждане на конкурса:

Ø    Тест

Ø    Интервю

5.  Необходими документи, място и срок за подаването им:

5.1.Документи:

Ø  Заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Ø  Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  за държавни служители

Ø  Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността

Ø  Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Ø  Автобиография

Ø  Мотивационно писмо

Ø  Други документи, които кандидата притежава имащи пряко отношене към обявената длъжност

6. Кратко описание на длъжността :

Ø  Изпълнява организационни, аналитични и контролни функции по осигуряване и обслужване на работата в счетоводството;

Ø  Упражнява контрол за законосъобразно и целесъобразно осъществяване на отчетността и набелязва мероприятия за усъвършенстване на работата в счетоводството и предлага на Директор „Обща администрация“;

Ø  Изготвя съвместно с Директор „Обща администрация“ проект за бюджета на община Каспичан и съгласуват с Кмета на общината;

Ø  Изготвя отчета за касово изпълнение на бюджета на общината;

Ø  Изготвя ГФО и подписва за съставител;

Ø  Организира и контролира прилагането на СФУК на общината по заложените в нея процедури в обсега на правомощията си и в обсега на вменените задължения;

Ø  Прилага системата за двойния подпис съгласно нормативната уредба;

7. Размер на минималната работна заплата за длъжността –  510.00лв.

8.Място на подаване на документи:

Ø  Общинска администрация Каспичан, ул.»Мадарски конник» № 91, ет.ІІ, стая № 201, тел. 05351 / 74 – 74

8.1.Краен срок за подаване на документи:

Ø  10 – дневен срок от публикването на обявата във вестник « Шуменска зяра».

До 19.07.2018г. включително – 17.00 ч.

9.Общодостъпно място, където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Ø  Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;

Ø  Табло за обяви в общинска администрация Каспичан

Ø  Интернет страницата на Общината

  

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА